Algemene voorwaarden

De stichting Rob van Dort Foundation, verder: RVDF, gevestigd te Erm (DR), aan het Ermerzand 4, 7843 PN, met inschrijfnummer bij de KvK, heeft als doelstelling Nederlandse ondernemers met hun B2B onderneming, die ten gevolge van de Coronacrisis, zowel persoonlijk, mentaal, zakelijk en/of financieel in de problemen zijn gekomen een helpende hand te bieden om weer succesvol te worden. RVDF biedt daartoe aan deze ondernemers haar programma “Coaching voor Ondernemers” aan waardoor betrokkene weer in een positieve spiraal komt, wordt geïnspireerd en in zijn/haar kracht komt te staan om op die wijze zichzelf te kunnen helpen.

 

 Artikel I. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten gesloten met RVDF.
 2. Aanvullingen op- en afwijkingen van deze voorwaarden, alsmede het geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren van de voorwaarden van de opdrachtgever hebben slechts gelding indien en voor zover RVDF uitdrukkelijk d.w.z. schriftelijk daarmee akkoord is gegaan.

 

Artikel II. Offertes en overeenkomsten

 1. Alle door RVDF aangeboden offertes en de daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
 3. Overeenkomsten betreffende het uitvoeren van het programma “Coaching voor Ondernemers” inclusief (advies)opdrachten en de levering van diensten, alsmede wijzigingen daarvan, zijn voor RVDF eerst bindend indien en voor zover deze door RVDF schriftelijk zijn bevestigd. In het geval een zodanige bevestiging achterwege blijft, krijgt de overeenkomst alsnog bindende kracht, nadat RVDF tot feitelijke uitvoering van de opdracht is overgegaan.

 

Artikel III. Kosten opdracht

 1. Met betrekking tot het uitvoeren van het programma “Coaching voor Ondernemers”, inclusief (advies)opdrachten en de levering van diensten door RVDF, worden de aan de opdrachtgever in rekening te brengen kosten van geval tot geval overeengekomen. RVDF draagt zorg voor een gespecificeerde begroting van die kosten alvorens tot uitvoeren van haar opdracht over te gaan.

 

Artikel IV. Uitvoering opdrachten

 1. RVDF kan, in overleg met de opdrachtgever, voor de uitvoering van haar opdracht, trainers, adviseurs en/of medewerkers aantrekken, die zij – onder de gegeven omstandigheden, het meest geschikt daarvoor acht. Eventuele mutaties geschieden te allen tijde in overleg met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal de door RVDF aangetrokken trainers/adviseurs/medewerkers van RVDF introduceren binnen zijn/haar organisatie, waarvoor de opdracht door RVDF wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zal de door RVDF ingeschakelde deskundigen op eerste verzoek alle gewenste en/of noodzakelijke inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk zijn voor het op bevredigende wijze kunnen uitvoeren van haar opdracht. De opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en motivatie van de tot zijn/haar organisatie behorende medewerkers die bij de door RVDF uit te voeren werkzaamheden worden betrokken.
 3. RVDF zal in redelijkheid al het mogelijke doen, in samenspraak met de opdrachtgever, om het welslagen van de aan haar verstrekte opdracht te bewerkstelligen doch heeft ter zake uitsluitend een inspanningsverplichting.

 

Artikel V. Fasering en duur van de opdracht

 1. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan de uitvoering daarvan éénmalig zijn, worden herhaald of in fasen geschieden. Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat de uitvoering in fasen geschiedt, beschouwen partijen de opeenvolgende fasen als één opdracht.
 2. RVDF zal zich inspannen om de aan haar verstrekte opdracht binnen de daartoe overeengekomen termijn te voltooien. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan zal dit tijdig met de opdrachtgever worden besproken en worden getracht in onderling overleg tot een oplossing te komen.
 3. Een opdracht wordt geacht te zijn voltooid op het moment dat de door RVDF verzonden eindafrekening door de opdrachtgever, binnen 7 dagen na ontvangst daarvan, is goedgekeurd, bij gebreke waarvan de eindafrekening door RVDF als geaccordeerd wordt beschouwd en binnen de afgesproken termijn door de opdrachtgever wordt zorggedragen voor betaling.
 4. De opdracht wordt tevens beschouwd als te zijn voltooid, indien uit de formulering van de opdracht een objectief bepaalde einddatum kan worden afgeleid, danwel wanneer de einddatum in duidelijke bewoordingen tussen partijen is overeengekomen. Alsdan zal voor de voltooiing van de opdracht toezending van de eindafrekening niet noodzakelijk zijn.

 

Artikel VI. Betaling

 1. RVDF hanteert de volgende betalingscondities.
 • De door RVDF te maken voorbereidingskosten die zien op een uit te voeren opdracht, dienen, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, door de opdrachtgever voor aanvang van het programma “Coaching voor Ondernemers” te worden voldaan via een automatische incasso.
 • De opdrachtgever draagt als tegenprestatie voor zijn/haar geboekte successen, vanaf de eerste aanvangsdag van het programma “Coaching voor Ondernemers”, in het eerste jaar 2% van de gegenereerde nieuwe omzet af aan RVDF. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
 • De opdrachtgever verstrekt aan RVDF in de eerste week van elke nieuwe maand, gerekend vanaf de start van het programma ‘Coaching voor Ondernemers’ gedurende een termijn van 1 jaar relevante (omzet)cijfers. Dit gebeurt door middel van het overleggen van de boekhouding waaruit deze cijfers kunnen worden afgeleid. RVDF zal naar aanleiding daarvan in diezelfde  week de opdrachtgever een factuur doen toekomen en via een automatische incasso het overeengekomen percentage van 2% van de gegenereerde  bruto omzet incasseren.
 • Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De opdrachtgever is niet gerechtigd op betalingen enige korting, aftrek, verrekening, opschorting, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
 • In geval van achterwege blijven van tijdige- danwel noodzakelijke tussentijdse betalingen, is RVDF gerechtigd iedere (verdere) uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tot nader order op te schorten, danwel de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel, danwel gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden, een en ander met instandhouding van het recht van RVDF op betaling van het reeds gepresteerde en onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
 1. Indien betaling niet binnen de termijn genoemd onder sub b van dit artikel is geschied, is de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de verzuimdatum of de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt gerekend te vermeerderen met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 250,- zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.

 

Artikel VII. Annulering opdracht

De opdrachtgever is gerechtigd tot annulering van de opdracht tot uiterlijk 1 maand voor de feitelijke aanvang van de uitvoering daarvan. Alsdan is de opdrachtgever aan RVDF 25% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd. Bij annulering van de opdracht op kortere termijn zal de opdrachtgever 50% van het overeengekomen offertebedrag zijn verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden aan RVDF te vergoeden de door haar aan derden ter uitvoering van de opdracht reeds verschuldigde kosten, voor zover deze kosten redelijkerwijs niet meer kunnen worden voorkomen.

 

Artikel VIII. Voortijdige beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever of RVDF van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet het gewenste effect heeft en na overleg tevens is gebleken dat de oplossing van de ontstane problematiek niet tot de mogelijkheden behoort, kan de opdracht tussentijds in onderling overleg worden beëindigd. Ieder van partijen zal in dat geval een opzegtermijn van 14 dagen in acht nemen. Tussentijdse opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de andere partij.
 1. Indien de opzegging door de opdrachtgever geschiedt, heeft RVDF recht op uitbetaling van het tot op de datum van opzegging aan honorarium in rekening te brengen bedrag wegens verstrekte adviezen en/of verrichte diensten.

 

Artikel IX. Aansprakelijkheid

 1. RVDF geeft geen garantie met betrekking tot de te behalen resultaten met het programma “Coaching voor Ondernemers”, haar adviezen terzake en/of de door haar uit te voeren opdrachten. RVDF zal voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zorgdragen en al het nodige te doen      samen met de opdrachtgever het beoogde resultaat te bereiken.
 1. RVDF is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen harerzijds, welke hadden kunnen worden voorkomen als de nodige zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap door haar in acht waren genomen, waarop door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht mocht worden gerekend.
 2. De aansprakelijkheid van RVDF zal ten opzichte van de opdrachtgever alsdan zijn beperkt tot het bedrag van het aan haar verschuldigde honorarium.
 3. Bij opdrachten met een langere looptijd zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het honorarium gedeelte verschuldigd over de laatste drie maanden voorafgaande aan het schadefeit of de klacht.

 

Artikel X. Geheimhouding, concurrentiebeding

 1. RVDF staat ervoor in dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van de opdrachtgever en eventuele derden welke in het kader van de opdracht aan hem worden verstrekt. De opdrachtgever verbindt zich tegenover RVDF om geen mededelingen aan derden te doen over haar aanpak, werkwijze, wijze van rapporteren of overige wijze van advisering of dienstverlening, zonder haar uitdrukkelijke toestemming.
 1. RVDF behoudt zich ter zake de aanpak, werkwijze, wijze van rapporteren of overige wijze van advisering of dienstverlening alle rechten voor, die haar krachtens de auteurswet dan wel rechtens toekomen.
 2. Gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de laatste opdracht, geldt de uitdrukkelijke bepaling dat het de opdrachtgever niet is toegestaan rechtstreeks contact te hebben of te doen hebben met trainers/adviseurs/medewerkers van RVDF anders dan na uitdrukkelijke toestemming van RVDF op verbeurte van een – niet voor rechterlijke matiging vatbare – boete groot € 2.500,– per overtreding per dag, of gedeelte van een dag, dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel XI. Tussentijdse wijziging opdracht

 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten aan RVDF verstrekt , danwel de bestaande opdracht wenst te wijzigen, zal zulks slechts kunnen geschieden, indien RVDF dit aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor eventuele verschuldigde (meer) kosten vergoedt op een door RVDF aan te geven wijze en binnen de daarvoor te stellen termijn.

 

Artikel XII. Overmacht

Indien RVDF ten gevolge van een omstandigheid of gebeurtenis, waarvan de gevolgen aan haar redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend, niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, is RVDF gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel XIII. Geschillen, geldend recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de naar aanleiding van een met RVDF gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord- Nederland, locatie Assen, danwel aan de volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Nederland bevoegde rechter.
 2. De rechtsverhouding tussen RVDF en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

Geplaatst op www.robvandortfoundation.nl d.d. 22 maart 2021